Kompetensstrategi

Vi lär ut och stöttar er i framtagandet av all planering kring kompetens. Hur ska ni tänka kring framtida behov? Vilken kompetens finns i dagsläget? Hur ska vi lyfta nyckelpersoner till nya höjder. Vi håller workshops, kurser och vägleder er fram till en hållbar kompetensstrategi.

 

Kompetensstrategier

En hållbar personal

Kurs, workshop och vägledning för företagsledningar, HR och ledare. Vi lär ut och stöttar er i framtagandet av en kompetensstrategi som passat just er och er verksamhet. Ni lär er att skapa en systematik för kompetens, kompetensarbete och hur man översätter strategier, visioner och värderingar till konkreta kompetens- och beteendemål. Det leder till att ni kommer kunna förverkliga era verksamhetsmål och långsiktiga strategier. Genom att skapa en tydlig kompetensstrategi kommer verksamheten kunna uträtta mer, med mindre insatser. Effekten från utbildningar, utvecklingsinsatser och utvecklingssamtal ökar. Personalen blir mer kompetent och motiverad med också en bättre arbetsvardag som följd.


Kompetensplan

Lägg grunden för rätt kompetens

Kurs, workshop och vägledning för företagsledning, HR och ledare. Vi stöttar er i framtagande av en kompetensplan anpassad för just er och er verksamhet. Kompetensplanen är ett ledningsinstrument som beskriver vad ni menar med kompetens, kompetensförsörjning och strategisk kompetensförsörjning. Den tjänar till att först och främst skapa ett gemensamt synsätt och arbetssätt i arbetet med att utveckla och förvärva rätt kompetens. En korrekt utformad och framtagen kompetensplan, med hög grad av delaktighet, blir ”levande” och leder till hög effekt från utbildning, lärandeaktiviter och kompetensförsörjningsinsatser i verksamheten.


Gör en kompetensanalys

Vilken kompetens finns?

Vi lär ut, stöttar er eller genomför den åt er. Kompetensanalysen innebär att vi identifierar, definierar och mäter kompetens. GAP mellan kompetenskrav och befintlig kompetens erhålls. Vi gör den på individ, grupp och verksamhetsnivå och den fokuserar på kärn- och nyckelkompetens. Kompetensutvecklingsplaner som är målinriktade och ger verklig effekt på verksamheten blir då möjlig. Genom vår vägledning kommer ni kunna genomföra arbetet i en ordning som passar just er och er verksamhet. På så vis kommer ni kunna se affärsmässiga effekter tidigt i arbetet för att successivt kunna skörda mer och mer.


Finn era framgångsbeteenden

Rätt person på rätt plats

Vi genomför kartläggning genom att identifiera beteenden som driver positiva affärsresultat. Kartläggningen är en analys som anpassas efter just er och er verksamhet och de roller som är mest affärskritiska. Det leder till en rangordning av de mest affärskritiska beteenden och ni ser tydligt vem som uppvisar/inte uppvisar vilka av dessa beteenden. Ni kommer kunna genomföra individanpassade utvecklings- och coachinginsatser som leder till mycket goda resultat, på individernas förmåga såväl som verksamhetens affärsmässiga resultat.


Organisational Behavior Management – OBM

Utveckla rätt beteenden

Kurs, workshop och vägledning för företagsledningar, HR och ledare. Vi lär ut hur man jobbar med konsekvenser för att utveckla rätt beteenden hos sina ledare och medarbetare. Hur gör man för att ta reda på vilka de konkreta beteendena är som driver/ ej driver positiva resultat eller utveckling, vilka är avgörande för det dagliga operativa arbete och vilka för den långsiktiga utvecklingen och överlevnaden. När man väl vet hur man identifierar och definierar rätt beteenden lär vi oss hur man skapar ett konsekvensbaserat arbetssätt för utveckling av just de rätta beteendena.


Strategisk kompetensförsörjning

Övergripande kompetensarbete

Kurs, workshop och vägledning för företagsledningar, HR och ledare. Ni lär er vad kompetens, strategisk kompetens och strategisk kompetensförsörjning och vilka för- och nackdelar det är med olika synsätt och arbetssätt för dessa. Hur man gör detta i en egen verksamhet, så att det leder till kompetensresultat och affärseffekt på hela organisationerna. Vi går igenom de sju fallgroparna och hur man undviker dessa. Efter genomfört program kommer ni kunna anpassa ert eget kompetensarbete så det verkligen blir strategiskt och leder till strategiskt affärsmässiga effekter.


SS 624070

Inför en certifiering

Kurs, workshop och vägledning för företagsledningar, HR och ledare. Ni lär er vad denna standard innebär och hur ni kan använda den för er egen verksamhet. Det leder till att ni kommer kunna certifiera er i denna standard med ett fullt fungerande ledningssystem för er egen verksamhet.

 

Redo att ta nästa steg i processen och utveckla framtidens ledare. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.